HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc tổ chức Hội nghị Người lao động ở các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2019.

Hội nghị Người lao động Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi năm 2019 được tiến hành lúc 08h00 ngày 07/08/2019 tại Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi với sự có mặt của 49 đại biểu trên tổng số 50 đại biểu được triệu tập.

Sau một buổi làm việc trên tinh thần đoàn kết, xây dựng và nghiêm túc, Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo các văn kiện sau:

- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 - Phương nhướng nhiệm vụ chính trị và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo công khai tài chính.

- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách lao động tiền lương, tình hình nhân sự 2018 và phương hướng 2019.

- Báo cáo tóm tắt Thỏa ước Lao động tập thể năm 2019.

- Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp cho văn kiện Hội nghị.

- Hội nghị bầu ra thành viên tham gia đối thoại và Ban Thanh tra nhân dân.

- Ký thỏa ước lao động tập thể năm 2019 giữa Người sử dụng lao động và đại diện Người lao động.

- Toàn thể Hội nghị cũng quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do Chủ tịch Công đoàn phát động.

Một số hình ảnh hội nghị:

Hội nghị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung văn kiện Hội nghị Người lao động năm 2019. Trên cơ sở nội dung các văn kiện đã thông qua và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty với các nội dung cụ thể và thiết thực. Giám đốc Trung tâm và chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm chỉnh lý và bổ sung những nội dung góp ý và ban hành chính thức. Đồng thời xây dựng chương trình, phương án cụ thể, tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Hội  nghị Người lao động Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi đề ra.

Hội nghị kêu gọi toàn thể Cán bộ, công nhân viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ; đoàn kết nhất trí, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị Người lao động Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi năm 2019.

Các tin khác