Giải trí

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Lĩnh vực: Giải trí. 

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 09h00 -23h30

Khu vui chơi Pin Pin

Khu vui chơi Pin Pin

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00

Game Centre Quốc Đại Thủy

Game Centre Quốc Đại Thủy

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00